פסוקי טוב-לב אוהב מסורתיים

לפי שרון סלצברג

שכל היצורים בכל מקום יהיו חופשיים מסכנה

שכל היצורים בכל מקום יחיו באושר נפשי

שכל היצורים בכל מקום יחיו באושר גופני

שכל היצורים בכל מקום יחיו בקלות