How you can help us

Post date: 19/10/2021
אנו שמחות להציע ולהזמין מתנדבות/ים לתקופה של שבוע עד חודש לשהות ולשרת במרכז, ולקחת חלק בהחזקה ובשיפור המרכז, לטובת הסנגהה כולה. התנדבות זו איננה לריטריט מסויים. אם ברצונך להירשם לשירות בריטריט ספציפי, הטופס לכך נמצא בעמוד הריטריט באתר.