Activity 3

"הדהרמה נועדה להינתן לאלה המבקשים לקבל אותה, לא לאלה המבקשים לדחות אותה" - הבודהה   הדרך להתעוררות פתוחה בפני כל בני האדם המבקשים אותה, בתודעה ולב פתוחים, ובשאיפה כנה לממש את התרגול כפי שלימד הבודהה. עמותת תובנה למדיטציית ויפסנא מחוייבת להציע את הלימוד ללא כל אפליה – לא על בסיס דת, מגדר, נטייה..."הדהרמה נועדה להינתן לאלה המבקשים לקבל אותה, לא לאלה המבקשים לדחות אותה" - הבודהה   הדרך להתעוררות פתוחה בפני כל בני האדם המבקשים אותה, בתודעה ולב פתוחים, ובשאיפה כנה לממש את התרגול כפי שלימד הבודהה. עמותת תובנה למדיטציית ויפסנא מחוייבת להציע את הלימוד ללא כל אפליה – לא על בסיס דת, מגדר, נטייה...

"הדהרמה נועדה להינתן לאלה המבקשים לקבל אותה, לא לאלה המבקשים לדחות אותה" - הבודהה   הדרך להתעוררות פתוחה בפני כל בני האדם המבקשים אותה, בתודעה ולב פתוחים, ובשאיפה כנה לממש את התרגול כפי שלימד הבודהה. עמותת תובנה למדיטציית ויפסנא מחוייבת להציע את הלימוד ללא כל אפליה – לא על בסיס דת, מגדר, נטייה..."הדהרמה נועדה להינתן לאלה המבקשים לקבל אותה, לא לאלה המבקשים לדחות אותה" - הבודהה   הדרך להתעוררות פתוחה בפני כל בני האדם המבקשים אותה, בתודעה ולב פתוחים, ובשאיפה כנה לממש את התרגול כפי שלימד הבודהה. עמותת תובנה למדיטציית ויפסנא מחוייבת להציע את הלימוד ללא כל אפליה – לא על בסיס דת, מגדר, נטייה...